Opinnäytetyöt

NV-kannusteraha opinnäytetöille

NV − Neurologiset vammaisjärjestöt jakaa pieniä kannusterahoja sosiaali- tai terveysalan ammattikorkeakouluopiskelijoiden tai opintoryhmien opinnäytetöihin, jotka käsittelevät neurologisia sairauksia tai vammoja. Tutkielma voi esimerkiksi käsitellä tiettyä aihepiiriä sairastuneiden näkökulmasta tai liittyä heille suunnatun palvelun tai tapahtuman toteuttamiseen. Opinnäytetyö voi liittyä yhteen tai useampaan neurologiseen sairauteen tai vammaan.

Kannusterahan lisäksi järjestöt tukevat mielellään opinnäytetyön tekijöitä esimerkiksi tarjoamalla materiaalia tai järjestämällä yhteyden jäsenistöönsä. NV-järjestöjen yhteystiedot löytyvät niiden internetsivuilla. Jos järjestöllä on tiedottaja, häneen on usein hyvä ottaa ensimmäisenä yhteyttä. Tutustu NV-järjestöjen esitteeseen aineistopankissa.

Kannusterahojen jako perustuu hakemukseen ja opinnäytetyösuunnitelmaan, jotka kirjataan lyhyesti sähköiseen hakulomakkeeseen. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi tutkielman aihe tai kehittämistehtävä. Lisäksi on kuvailtava tutkimusongelma tai kehittämisen kohde. Opinnäytetyösuunnitelmien tulee olla oppilaitoksen tai ohjaavan opettajan hyväksymiä.

Hakemuksessa tulee perustella kannusterahan tarve, esimerkiksi

  • puhelu-, postitus- tai matkakulut tutkielman toteuttamisessa
  • kustannukset tapahtuman toteuttamisesta
  • maksulliset tutkimusluvat tai eettisen toimikunnan lausunnot.

Kannusterahoja myönnettäessä arvostamme kumppanuutta NV-järjestöjen kanssa sekä neurologista sairautta sairastavien tai vammaisten osallistumista opinnäytetyöhön tutkimusaineistona tai kohderyhmänä. Kannusterahat ovat suuruudeltaan 50–200€.

Opinnäytetyön valmistuttua sen kirjallisen osuuden tulee olla NV-järjestöjen saatavissa. Opinnäytetyötä voidaan myös esitellä NV:n jäsenjärjestöjen internetsivuilla ja lehdissä.

Kannusterahassa voi hakea non stop -hakuna.

Kannusterahojan suuruudesta ja niiden saajista päättää NV – Suomi neljä kertaa vuodessa. NV pidättää oikeuden olla myöntämättä kannusterahoja, jos opinnäytetyösuunnitelmat eivät vastaa toivottua tasoa.

Hakulomake

  • koulutusohjelma, johon opinnäytetyö tehdään
  • Jos hakijana on opintoryhmä, kenttään täytetään vain yhden hakijan nimi, joka toimii yhteyshenkilönä
  • Kuvaile tutkimusongelmaa, jota käsittelet tutkielmassasi tai kehittämistehtävän kohdetta
  • Kirjoita oppilaitoksesi edustajan nimi, joka on hyväksynyt suunnitelmasi.
  • Kirjoita oppilaitoksen edustajan sähköpostiosoite.
  • Kirjoita summa jota haet. Perustele mihin tarvitset kannusterahaa, esimerkiksi puhelu-, postitus- tai matkakulut tutkielman toteuttamisessa tai kustannukset jonkin tapahtuman toteuttamisesta.